ไซลินเดอร์ ออยล์
ติดต่อสอบถาม
ติดต่อสอบถาม

CYLINDER OIL น้ำมันหล่อลื่นประเภทน้ำมันแร่ล้วนที่ใช้หล่อลื่นเครื่องจักรในโรงงาน อุตสาหกรรมทั่วไปโดยใช้เป็นน้ำมันหล่อลื่นส้าหรับระบบหยอดทิ้ง (Once Through)

 

ความหนืด: SAE 50, 90, 250

 

จำหน่ายขนาด : 200 L

 

การใช้งาน

• เหมาะส้าหรับการหล่อลื่นชิ้นส่วนเครื่องจักรทั่วไปในโรงงานอุตสาหกรรม

• ใช้กับระบบหยอดทิ้ง (Once Through) ในโรงงานโดยเฉพาะโรงสีข้าว โรงเลื่อย

• ใช้หล่อลื่นเครื่องจักรที่มีความเร็วรอบช้า และปานกลาง

 

คุณสมบัติพิเศษ

• คงสภาพได้ดี และไม่ระเหยง่ายที่อุณหภูมิสูง

• ไม่ท้าปฏิกิริยากับชิ้นส่วนของเครื่องจักร

• มีความคงทนต่อสภาพความร้อนและความชื้น

• ทนต่อการทาปฏิกิริยากับออกซิเจน

• ไม่ทาปฏิกิริยากับโลหะ